Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden
Op uw bestelling zijn onderstaande algemene voorwaarden van Servico B.V. van toepassing.

Op alle leveringen van Servico B.V. zijn de navolgende algemene voorwaarden van Servico B.V. van toepassing. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en per e-mail aan te vragen. Op verzoek verzendt Servico B.V. een schriftelijk exemplaar. Dit verzoek kunt u per e-mail bij ons indienen.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens gebruikt Servico B.V. alleen voor een correcte afwikkeling van orders. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand en zijn niet toegankelijk voor derden.
Servico B.V. beschouwd een schriftelijke dan wel een mondelinge overkomst als een bindende overeenkomst.

Betalingen
De uiterste betalingsdatum voor de facturen bedraagt 14 dagen. Betaling dient te geschieden door overmaking op het rekeningnummer zoals vermeld staat op de factuur.
Voor de producten van Servico B.V. factureert Servico B.V. aan het eind van de week voor de betreffende leveringen van die week.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s. Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden.

Bijzonderheden
Bezorgingen van de producten van Servico B.V. zijn geheel voor eigen rekening en risico. De betreffende organisaties hebben eigen interne procedures voor wat betreft aanname van bestellingen.

Informatie website
Servico B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op deze website gegeven wordt. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Servico B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen.
Servico B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van het product en/of diensten die op deze site worden aangeboden.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s. Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden.

Belemmeringen
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Servico B.V. u dit zo spoedig mededelen, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn. In geval van overmacht kan Servico B.V. de overeenkomst opzeggen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan. Dit in overleg met u. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:
• Belemmerende maatregelen van overheidswege;
• Geheel of gedeeltelijke staking of storing in het vervoersapparaat;
• Geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten van worden betrokken.
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen
Bij alle geschillen die zouden kunnen ontstaan, gaat Servico B.V. er vanuit dat beide partijen hun uiterste best zullen doen om de geschillen in onderling overleg te beslechten voordat verdere stappen worden overwogen/ondernomen.

Alle geschillen die onderling niet beslecht kunnen worden, van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Servico b.v.
Drususlaan 14
3453KC De Meern